2013, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-042
Bacillus cereus'un izolasyon ve identifikasyonunda standart besi yerleri ile yeni kromojenik besi yerinin karşılaştırılması
Anita Tewari1, Suresh Prasad Singh2, Rashmi Singh3, Deepak Kumar4
1School of Public Health and Zoonoses, Guru Angad Dev Veterinary Sciences University, Ludhiana, Punjab, India
2Registrar, Bihar Agricultural University, Sabour (Bhagalpur), India
3Pt. Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsha Vigyan Vishwa Vidyalaya, Mathura, Uttar Pradesh, India
4Veterinary College, Agartala, India
Anahtar Sözcükler: Bacillus cereus, kromojenik besi yeri, standart besi yeri, et
Görüntülenme Sayısı:1001 - İndirilme Sayısı: 2445

Amaç: Bu çalışmanın amacı yeni bir kromojenik besi yeri olan ve izolasyon, identifikasyon ve bakteri sayımı için önerilen HiCrome Bacillus cereus agar (HIMEDIA®)'ın standart selektif besi yerleri (PEMBA ve MYP) ile karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Etten izole edilen ve PZR ile doğrulanan 29 B. cereus izolatı 3 çeşit besi yerinin test edilmesinde kullanıldı. Bu çalışmada kullanılan tüm izolatlar araştırmada önceden tiplendirildi.

Bulgular: Tipik koloniye sahip izolat oranlarına bakıldığında, MYP'de 29 koloninin 27'sinin, HiCrome BCA ve PEMBA'da ise 25'şer adet koloninin olduğu belirlendi. Her 3 çeşit besi yerinde de zayıf reaksiyon görülmekle birlikte bu üremeler PEMBA, MYP ve HiCromeBCA'da sırası ile 4, 2 ve 4 izolat idi. Zayıf reaksiyon veren koloni sayısı MYP'e nispeten PEMBA ve HiCromeBCA'da daha fazla sayıda idi.

Öneri: Bu çalışma ile MYP besi yerinin B. cereus'un izolasyon ve identifikasyonu için PEMBA ve HiCromeBCA'ya göre daha iyi olduğunu gösterildi. B. cereus'un teşhisinde kullanılan kromojenik besi yeri, konvansiyonel besi yerine göre iyi bir seçenek olarak görünmemektedir. Ancak bakteri sayımının yapılmasında, standart besi yerine göre daha üstün olduğu belirlenmiştir.