1989, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 135-143
İNEKLERDE SU'BKLİNİK MASTİTİSLERİN BİYOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Mehmet NİZAMLIOĞLU1, Tevfik TEKELİ2, Osman ERGANİŞ3, Nuri BAŞPINAR4
1Doç. Dr., S. Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilm Dalı - Konya
2Doç. Dr., S. Ü. Veteriner Fakültesi, Doğum ve Rejrodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı - Konya
3Yrd. Doç. Dr., S. Ü. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı - Konya
4Arş. Gör. Dr., S. Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı - Konya
Görüntülenme Sayısı:623 - İndirilme Sayısı: 1422

Sunulan bu çalışma, subklinik mastitislerin erken tanısı amacıyla sağlam ve mastitisli ineklerin kan ve sütlerinde biyokimyasal ve mikrobiyolojik yönden araştırma yapmak üzere yapıldı.

Çalışmada materyal olarak, Konya Hayvancılık Araştırma Merkezinden sağlanan 3-7 yaş arasında toplam 30 baş İsviçre Esmeri ırkı inek kullanıldı.

Deneme hayvanlarından aynı zamanda alınan kan ve süt örneklerinde, biyokimyasal ve mikrobiyolojik yönden incelemeler aynı günde yapıldı. Kan örneklerinde ALP, albumin, Na ve K değerleri tayin edildi. Süt örneklerinde FMN lökosit sayısı, mikrobiyolojik testler, LDH, ALP, Na ve K değerleri ölçüldü.

Subklinik mastitisli ineklerin süt serumlarında LDH, ALP, Na ve K değerleri istatistiki yönden önemli farklılıklar göstermiştir. Kan serumlarında ölçülen değerlerde meydana gelen değişmeler ise istatistiki yönden önemli bulunmamıştır. PMN lökosit sayıları subklinik mastitisli ineklerde önemli ölçüde artışlar göstermiştir.

Sonuç olarak, subklinik mastitislerin erken tanısında PMN lökosit sayılarının tayini, süt LDH, ALP, Na ve K değerlerinin ölçülmesi teşhise önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Çalışmada tayin edilen diğer değerlerin ise teşhise birinci derecede yardımcı olmayacağı kanısına varılmıştır.