2019, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-092
Koç spermasının +4 C⁰’de saklanmasında gallik asitin spermatolojik parametreler üzerine etkisi
Şükrü Güngör, Muhammed Enes İnanç, Ayhan Ata
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Burdur Türkiye
Anahtar Sözcükler: Gallik asit, koç sperması, motilite, membran bütünlüğü
Görüntülenme Sayısı:329 - İndirilme Sayısı: 162

Amaç: Bu çalışmada sezon dışı dönemde, koç spermasının kısa süreli saklanmasında sulandırıcıya farklı oranlarda ilave edilen Galik asitin etkilerinin ortaya konması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Burdur Çallıca kasabasında bulunan özel bir koyun işletmedeki 4 baş Merinos koç (2-3 yaş) kullanıldı. Çalışma süresince koçlardan sperma elektro-ejekülatör yardımıyla haftada iki kez olmak üzere elde edildi. Toplanan ejkülatlardan spermatozoa motilitesi %80>, yoğunluğu 0 mM (kontrol) ile 1.5x10⁹ spermatozoa/ ml üzerinde olanlar pooling yapıldı ve deney grupları oluşturuldu. Deney grupları sırasıyla antioksidan içermeyen (kontrol), 2 mM, 5 mM ve 10 mM dozlarında gallik asit içeren sulandırıcı grupları olacak şekilde belirlendi ve +4 C⁰’de saklandı. Grupların oluşturulmasında sonra 24 saat aralıklar ile 96 saat süresince subjektif motilite (%), morfolojik (%) ve membran bütünlüğü (HOS test, %) bakımından değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada 48. saatin sonunda kontrol grubuna (%51.0±2.7) göre en yüksek motilite Gallik asit 2 mM (%72.7±5.3) ve 5 mM (%69.4±4.8) içeren sulandırıcı gruplarından elde edildi (P<0.05). Saklama süresi sonunda (96. saat) gallik asit 2 mM ve gallik asit 5 mM grupları spermatozoa motilitesi kontrol grubuna kıyasla daha fazla koruyucu özellik gösterdi (P<0.05). Buna karşın gallik asit 10 mM membran bütünlüğü bakımından kontrol grubuna göre olumsuz etki gösterdi. (P<0.001). Anormal spermatozoa oranları bakımından her bir zaman dilimi açısından gruplar arasında istatistiki açıdan bir farklılık tespit edilmedi (P>0.05). Ancak, saklama zamanına bağlı olarak anormal spermatozoa oranında artış istatistiksel olarak önemli bulundu (P <0.001).

Öneri: Sonuç olarak, sezon dışında koç spermasının kısa süreli saklanması amacıyla sulandırıcıya 2 ve 5 mM dozlarında gallik asitin eklenmesi, motilite oranlarında olumlu etki yapabileceği kanısına varıldı.