2019, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 056-061
Marbofloksasinin kardiyotoksik etkilerinin araştırılması
Devran Coşkun1, Burak Dik2, Yasemin Korkmaz2, Rahmi Canbar2, Ayşe Er2, Enver Yazar2
1Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Siirt, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Marbofloksasin, kardiyotoksisite
Görüntülenme Sayısı:408 - İndirilme Sayısı: 245

Amaç: Mevcut araştırmanın öncelikli amacı marbofloksasinin kardiyotoksik etkilerini kalp hasarı belirteçleri olan serum troponin I, kreatin kinaz-MB (CK-MB), laktat dehidrogenaz (LDH) ve aspartat aminotransferaz (AST) düzeyleri ölçümü ile belirlemektir. Ayrıca karaciğer fonksiyon [alkalen fosfotaz (ALP), alanin aminotransferaz (ALT), gamma glutamiltransferaz (GGT), total protein], böbrek fonksiyon [kan üre nitrojen (BUN), kreatinin] ve hemogram [akyuvar (WBC), alyuvar (RBC), platelet, hemoglobin, hemotokrit] parametreleri üzerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 10 adet Merinos ırkı erkek tokluya marbofloksasin (10 mg/kg/gün, deri altı) 14 gün süresince uygulandı. 0. (Kontrol), 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. ve 15. günler kan örnekleri alındı. Koyun spesifik serum CK-MB ve troponin I düzeyleri ELISA okuyucusunda, serum LDH, AST, ALT, ALP, GGT, total protein, kreatinin ve BUN değerleri otoanalizörde ve hemogram parametreleri kan hücresi sayım cihazında belirlendi.

Bulgular: Marbofloksasin uygulamasının kalp hasarı belirteçi troponin I düzeyinde istatistiki olmayan (P>0,05), LDH ve AST düzeylerinde ise istatistiki (P<0,05) yükselmelere neden olduğu belirlendi. Marbofloksasin uygulamasının karaciğer fonksiyon parametreleri üzerine olumsuz etkisi belirlenmezken (P>0,05), böbrek fonksiyon parametrelerinden BUN düzeyinde artışlara (P<0,05), kreatinin düzeyinde ise istatistiki (P<0,05) dalgalanmalara neden olduğu belirlendi. Hemogram parametrelerinde ise referans değerlere yakın geçici düşmeler (P<0,05) gözlendi.

Öneri: Koyunlara yüksek dozlarda uzun süreli marbofloksasin kullanılması gerektiğinde kardiyotoksisite açısından dikkatli olunması gerektiği ifade edilebilir. Ancak marbofloksasinin kardiyotoksik etkileri histopatolojik olarak doğrulanmalıdır.