1985, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 143-156
KÖPEK ve TOKLULARDA WARFARİN ile EXPERİMENTAL AKUT ZEHİRLENME DENEMELERİ ve BUNLARIN TEDAVİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR
Veysi ASLAN
S. Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Bilimdalı, Konya TÜRKİYE
Görüntülenme Sayısı:686 - İndirilme Sayısı: 2399

Bu çalışma, kümarin türevi antikoagulant rodentisitlerden warfarin ile eksperimental olarak zehirlenmiş köpek ve toklularda klinik ve hematolojik tabioyu tetkik etmek ve zehirlenmelerin tedavisinde Vitamin K1'le beraber antifibrinolitik bir ilaç olan transaminin endike olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Eksperimental denemelerde toplam olarak 60 köpek, 16 toklu kullanılmıştır. Köpeklerin hepsine 24 saat aralıkla iki kez 50 mg/kg, toklulara ise bir defada 100 mg/kg warfarin ağız yoluyla verilmiştir. Bu hayvanlarda zehirlenme semptomları, kanama, pıhtılaşma ve protrombin zamanları saptanmış, kan muayenelerinde; eritrosit sayımı, lökosit sayımı, hemoglobin miktarı, hematokrit değer ve lakosit formülü tetkikleri yapılmıştır.

Zehirlenmiş köpekler üzerinde üç çeşit tedavi uygulanmıştır a) Vitamin K1 b) Transamin, c) Vitamin K1+Transamin. Tokluların tedavisinde sadece Transamin+ Vitamin K1 kombinasyonu uygulanmıştır.

Zehirlenme semptomlarının başlama süresi ve şiddeti, hayvanın nevine, yaşına ve besin durumuna göre değişiklikler göstermiştir. Köpek ve toklularda zehirlenme semptomlarının şiddetlendiği dönemde normale kıyasla protrombin, pıhtılaşma ve kanama zamanları ile total lökosit sayımında önemli (P 0.001) derecede artışlar görülmüş, buna karşın eritrosit sayısında, hemoglobin miktarında ve hematokrit değerde önemli derecede (P 0.001) artışlar görülmüş, buna karşın eritrosit sayısında, hemoglobin miktarında ve hematokrit değerde önemli dereceed (P 0.001) azalma saptanmıştır.

Köpek ve toklularda formül lökosit oranlarında da değişmeler tespit edilmiş, lenfosit oranında %16, eosinofil oranında %33 azalma, neutrofil granulosit oranında ise %9.6 artış saptanmıştır.

Warfarinle zehirlerren köpek ve tokluların sağıtımında Transamin+ Vitamin K1 kombinasyonu diğer tedavi gruplarından daha başarılı sonuçlar vermiştir. Pratikte bu kombinasyonun yararlı olacağı kanısındayız.